ویدئو | کتاب به اسم شما می نویسیم، ورقه ای ۱۰ هزارتومان! | گزارش همشهری از پدیده عجیب بازار کتاب؛ نویسنده های جعلی متولد می شوند